Meteen naar de content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden (verder: de Algemene Voorwaarden) van Surveillance Support BV (verder: Surveillance Support). Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Surveillance Support overeengekomen te worden.
Onder “opdrachtgever c.q. koper” wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met Surveillance Support een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

De algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden zijn niet van toepassing, tenzij Surveillance Support deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Surveillance Support onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
Algemene voorwaarden en eventuele overeengekomen wijzigingen c.q. aanvullingen hierop worden slechts door Surveillance Support aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en bestellingen

Alle gedane offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, berekende materiaalprijzen en dergelijke.

Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de op dat moment bekende informatie.

Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen en eventuele andere bescheiden en bijlagen betrekking hebbende op aanbiedingen, worden geacht deel uit te maken van de aanbiedingen.

Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Surveillance Support niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
Surveillance Support behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4: Afspraken

Toezeggingen, afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Surveillance Support, binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. Opdrachtgever c.q. koper dient zich er bij voorbaat van te vergewissen of de werknemer en / of medewerker door wie toezeggingen worden gedaan en/of met wie afspraken en/of overeenkomsten worden gemaakt, procuratiehouder is.

Artikel 5: Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Surveillance Support een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en / of toezeggingen door Surveillance Support of, haar personeel, waaronder moet worden verstaan zowel procuratiehouders als ondergeschikten, of namens Surveillance Support gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Surveillance Support slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en / of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of aflever bon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Door middel van het verstrekken van een order verklaart de opdrachtgever c.q. koper dat hij solvent en kredietwaardig is.

Surveillance Support is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever c.q. koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Een opdrachtgever c.q. koper is gehouden zulke zekerheid te verstrekken.

Artikel 6: Prijzen

De prijzen van Surveillance Support zijn vrijblijvend. De prijzen zijn weergegeven exclusief omzetbelasting en exclusief andere belastingen, heffingen en rechten.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van het sluiten geldende prijzen.
Alle door Surveillance Support te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen, testen, etc. worden aan de opdrachtgever c.q. koper in rekening gebracht conform de bij Surveillance Support op het moment van de betreffende opdracht geldende en/of gebruikelijke tarieven.
Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen nadat een overeenkomst met Surveillance Support tot stand is gekomen, bijvoorbeeld door verhogingen van overheidswege, fabricageprijzen, valutakoersen, e.d., heeft Surveillance Support het recht die verhogingen door te berekenen aan de opdrachtgever c.q. koper. Een en ander laat onverlet het recht van de opdrachtgever c.q. koper de overeenkomst te ontbinden. De reeds ontstane kosten is de opdrachtgever c.q. koper in dat geval verschuldigd aan Surveillance Support.
De opdrachtgever c.q. koper kan desgewenst en voor eigen rekening een registeraccountant de bescheiden, welke op de bewijsvoering van de doorberekende prijsverhoging als bedoeld in lid 4 betrekking hebben, laten inzien.
De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.

Artikel 7: Wijziging der opdracht

Indien door wijzigingen, van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever c.q. koper in de oorspronkelijke order worden aangebracht, hogere kosten worden veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave voor de oorspronkelijke order was gebaseerd, zal het bedrag dat de prijsopgave voor de oorspronkelijke order te boven gaat, extra in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever c.q. koper.
Door de opdrachtgever c.q. koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever c.q. koper tijdig en schriftelijk aan Surveillance Support ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling ter kennis gebracht, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van deze wijzigingen door Surveillance Support voor rekening van de opdrachtgever c.q. koper. Onder tijdig wordt in dit artikellid verstaan minimaal 5 werkdagen voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Surveillance Support, wordt overschreden, welke overschrijding zal worden geacht buiten de verantwoordelijkheid, schuld en / of verwijtbaarheid van Surveillance Support te liggen.

Artikel 8: Annuleren

Indien opdrachtgever c.q. koper de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten de risicosfeer van Surveillance Support vallen, is hij verplicht de door Surveillance Support reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Surveillance Support zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Speciaal voor de opdrachtgever c.q. koper op maat vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke zaken worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd door Surveillance Support.Indien de opdrachtgever c.q. koper de order niettemin annuleert is hij bovendien jegens Surveillance Support gehouden:
a) tot het betalen van het reeds door Surveillance  Support gepresteerde;
b) de uit de annulering voortvloeiende kosten voor Surveillance Support te vergoeden;
c) eventuele valuta verliezen te vergoeden die Surveillance Support heeft geleden doordat zij in verband met de order met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten;
d) Surveillance Support te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de order.

Artikel 9: Afzien van levering/verkoop

Wanneer ingewonnen inlichtingen en / of andere informatie gerede twijfel aan de betalingsmogelijkheden van de opdrachtgever c.q. koper tot gevolg hebben, dan is Surveillance Support gerechtigd om schriftelijk te kennen te geven aan de opdrachtgever c.q. koper af te zien van de overeenkomst. Levering kan in dat geval plaats blijven vinden onder rembours of door middel van vooruitbetaling.
Het wettelijke recht van de opdrachtgever c.q. koper tot afzien van de overeenkomst blijft onaangetast.

Artikel 10: Levering en levertijd

Als tijdstip van levering van door Surveillance Support geleverde zaken geldt af bedrijf, werkplaats, magazijn, leverancier of een andere nader overeengekomen plaats.
Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Surveillance Support op de factuur of anderszins schriftelijk wordt aangegeven.
Zaken, ook die franco geleverd worden of die op naam van Surveillance Support reizen, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. koper, zulks terwijl de afzending geldt als levering.

Surveillance Support is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveringen), welke zij afzonderlijk kan factureren; de opdrachtgever c.q. koper is in dat geval verplicht de facturen voor deze deelleveringen te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden. Deelleveringen worden behandeld als uitvoering van een bijzondere order in de zin van de Algemene Voorwaarden.
De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levering geschiedt binnen de gestelde termijn wanneer de zaken het magazijn voor afloop van de gestelde termijn hebben verlaten.
De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Surveillance Support is voor overschrijding van de termijn slechts aansprakelijk indien zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden.

In geval van een situatie als bedoeld in het vorige lid beperkt de aansprakelijkheid van Surveillance Support zich tot de hoogte van het bedrag waarvoor Surveillance Support ter zake verzekerd is.
De opdrachtgever c.q. koper verplicht zich om Surveillance Support in staat te stellen de zaken en / of diensten, en / of werkzaamheden behoorlijk en deugdelijk te kunnen (laten) uitvoeren, bij gebreke waarvan Surveillance Support gerechtigd is tot ontbinding over te gaan van de overeenkomst.

In geval levering, installatie en/of reparatie van de goederen dient te geschieden op een andere plaats dan genoemd in lid 1, is de opdrachtgever c.q. koper onvoorwaardelijk gehouden de voorrij- en verblijfskosten te betalen aan Surveillance Support volgens het bij Surveillance Support geldende of bekende tarief ten tijde van de betreffende opdracht. Deze kosten zijn voorts onverminderd verschuldigd ingeval Surveillance Support ter plaatse constateert, zulks naar eigen inzicht, dat installeren en / of repareren door welke oorzaak ook, niet uitvoerbaar is. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Indien Surveillance Support niet in staat is, om binnen de opgegeven levertijd te leveren, zal zij aan de opdrachtgever c.q. koper daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde levertijd zal worden overschreden.
Alle zaken en diensten die door of vanwege de opdrachtgever aan Surveillance Support zijn opgedragen en die Surveillance Support boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en / of soorten te verwerken materialen heeft aangeleverd en / of aangebracht dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden heeft gepresteerd, worden berekend als meerwerk.

Artikel 11: Montage

Alle inrichtingen en / of voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en / of juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. koper en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Surveillance Support.
De opdrachtgever c.q. koper is verplicht de ruimten waarin de zaken gemonteerd worden, op zijn kosten in een zodanige staat te brengen en houden dat montage zonder vertraging en problemen kan plaatsvinden, waaronder andere onder wordt verstaan graaf-, hak-, boor-, breek-, schilderwerk, het plaatsen van steigers en/of een hoogwerker, aanpassingen aan de ventilatie en/of airconditioning, werkzaamheden aan (systeem)plafonds en/of vloeren en/of het brandwerend afdichten van doorvoeringen. De dienovereenkomstige werkzaamheden komen ten laste van de opdrachtgever c.q. koper en behoren te geschieden overeenkomstig de specificaties verstrekt door Surveillance Support. Indien en voor zover de opdrachtgever c.q. koper zich niet van deze verplichting kwijt, kan Surveillance Support naar eigen goeddunken alle werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren en al het daartoe benodigde materiaal aanschaffen, teneinde de montage doelmatig te doen geschieden. Een en ander voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. koper.
Ter vervulling van de in het vorige lid omschreven verplichting zorgt de opdrachtgever c.q. koper voor zijn rekening en risico onder meer dat:
a) de voor montage van de zaken bestemde ruimten op de juiste wijze zijn voorbereid, verwarmd, verlicht en van airconditioning voorzien, een en ander conform de specificaties van Surveillance Support;
b) het personeel van Surveillance Support, zodra dit op zijn plaats van de montage is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren indien Surveillance Support zulks noodzakelijk acht;
c) geschikte behuizing en/of door de Arbeidswet geëiste voorzieningen voor het personeel van Surveillance Support aanwezig zijn;
d) de toegangswegen tot de montageplaats geschikt zijn voor het transport van de zaken; e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn;
f) de overeengekomen hulpkrachten, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos aanwezig zijn;
g) bij aanvang van en tijdens de montage de in goede staat verkerende benodigde zaken ter plekke aanwezig zijn;
h) alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd hetgeen onder meer behoort te blijken uit een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever c.q. koper, inhoudende dat de ruimten waarin de zaken moeten worden opgesteld voldoen aan de specificaties van Surveillance Support in het bijzonder wat de vloerbelasting en geschiktheid van het gebouw voor de montage en het gebruik van de zaken betreft.
Indien er vertraging optreedt wegens het niet voldoen aan een of meer in dit artikel gestelde verplichtingen, komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever c.q. koper en wordt de montagetijd dienovereenkomstig verlengd. Bovendien heeft Surveillance Support het recht om, indien zulks onder individuele omstandigheden voor het geval redelijk is, van de montage (voorlopig) af te zien, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever c.q. koper om de (ten behoeve van de montage) geleverde zaken en de voor zijn rekening komende kosten te betalen.

Artikel 12: Transport/risico

De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever c.q. koper aan Surveillance Support is verstrekt, door Surveillance Support naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever c.q. koper inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever c.q. koper schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van afzender zijn.
Opdrachtgever c.q. koper dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de zaken tijdens het transport. Het transport wordt door Surveillance Support alleen verzekerd, indien de opdrachtgever c.q. koper zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening schriftelijk heeft verzocht.

Artikel 13: Garantie

Op door Surveillance Support verkochte zaken wordt nooit meer garantie verleend dan welke aan haar, door haar leveranciers is verleend.
Een garantietermijn wordt door Surveillance Support uitsluitend schriftelijk verstrekt. Indien geen schriftelijke garantietermijn is verstrekt, en met in acht name van het bepaalde in artikel 51 hiervoor, beloopt de garantietermijn 12 maanden na de datum van aflevering. Voor uitgevoerde reparaties geldt een garantieperiode van 3 maanden.
In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde zaken en / of diensten:
indien geen geldig garantiebewijs en aankoop bon wordt overlegd;
na het verstrijken van de door Surveillance Support uitsluitend schriftelijk verstrekte garantietermijn en indien geen schriftelijke garantietermijn is verstrekt, na het verstrijken van de dan overeenkomstig artikel 13 lid 2 geldende garantietermijn; beloopt de garantietermijn 6 maanden na de datum van aflevering;
indien door anderen dan door Surveillance Support of door haar aangewezen personen werkzaamheden aan het geleverde zijn of worden verricht;
indien gebreken aan het geleverde een gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever c.q. koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld;
indien het geleverde door opdrachtgever c.q. koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld niet gebruikt wordt in overeenstemming met de overeengekomen of bestemde bestemming;
indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door de opdrachtgever c.q. koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld ten behoeve van de door Surveillance Support geleverde (eind)producten en / of diensten werden verstrekt, aangebracht, verwijderd of anderszins tot betrekking van het geleverde staan.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Opdrachtgever c.q. koper vrijwaart Surveillance Support en zijn personeel dan wel door of vanwege Surveillance Support tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met door Surveillance Support geleverde zaken of diensten. Surveillance Support sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Behoudens de verantwoordelijkheid van Surveillance Support krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is Surveillance Support niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in artikel 15 van deze algemene voorwaarden is omschreven; daden of nalatigheden van de opdrachtgever c.q. koper, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld; fouten en / of gebreken in een ontwerp die door opdrachtgever c.q. koper bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

De aansprakelijkheid van Surveillance Support reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden is Surveillance Support is niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde zaken tijdens een niet door haar verzorgd transport.
Surveillance Support is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige en / of foutieve installatie door derden van door Surveillance Support geleverde zaken.
Surveillance Support is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig en / of onjuist gebruik van de geleverde zaken.

Enige aansprakelijkheid van Surveillance Support is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder haar verzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Surveillance Support niet onder de dekkingsomschrijving van de verzekering valt dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 5.000 c.q. dan wel tot een bedrag van tweemaal het bedrag van de factuur met betrekking tot de levering of dienst die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is, in welk geval dat hoogste bedrag zal gelden.

Artikel 15: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming; Overmacht

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die noch te wijten is aan de schuld van Surveillance Support en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Surveillance Support, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Surveillance Support c.q. bij haar leveranciers, alsmede een toerekenbare tekortkoming door haar leveranciers waardoor Surveillance Support haar verplichtingen jegens de opdrachtgever c.q. koper niet (meer) kan nakomen.
Indien naar het oordeel van Surveillance Support de oorzaak van de niet verrekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
Is de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
Surveillance Support is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van de prestaties die bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. koper zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
Surveillance Support heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheden die de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming veroorzaken, intreden nadat zaken en / of diensten door Surveillance Support geleverd hadden moeten zijn.

Artikel 16: Reclames

Bij aflevering van door Surveillance Support geleverde zaken dient de opdrachtgever c.q. koper zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden en/of de geleverde zaken voldoen aan het gestelde in de overeenkomst als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. Indien daarbij blijkt dat er schade is toegebracht aan de zaken, dient hij zelf terstond alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Indien blijkt dat de geleverde zaken niet voldoen aan het gestelde in de overeenkomst als eerder genoemd in dit lid, dient opdrachtgever c.q. koper dit aan Surveillance Support schriftelijk mee te delen.

Eventuele reclames worden door Surveillance Support slechts in behandeling genomen indien zij haar – rechtstreeks – binnen acht werkdagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen acht dagen nadat opdrachtgever c.q. koper het gebrek redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken, doch binnen zes maanden na het tijdstip van levering per aangetekend schrijven aan Surveillance Support kenbaar zijn gemaakt.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.
Surveillance Support dient zal in staat worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van Surveillance Support juist is, zal zij te harer keuze hetzij de zaken vervangen of herstellen zonder vergoeding van de koopprijs, hetzij hetzij de zaken terug nemen met vergoeding van de koopprijs.

Artikel 17: Retourzendingen

Retourzendingen zonder voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming van Surveillance Support worden ter keuze van Surveillance Support geweigerd dan wel op kosten van de afzender en op zijn risico opgeslagen.
Voor retour gezonden zaken worden de zich voordoende handelingskosten etc. in rekening gebracht, met een minimum van 15% van de factuurwaarden van de zaken.

Artikel 18: Intellectuele eigendom

Op alle door Surveillance Support verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Surveillance Support.
De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van Surveillance Support en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden.

Indien de opdrachtgever c.q. koper met de betaling van een onder lid 2 genoemde verlangde betaling in gebreke blijft, is Surveillance Support gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verlangde betaling aan Surveillance Support is voldaan onverminderd het recht van Surveillance Support op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Het is Surveillance Support toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Surveillance Support door middel van technische bescherming programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever c.q. koper niet toegestaan deze beveili- ging te verwijderen, te ontwijken of anderszins ongedaan te maken.
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever c.q. koper een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 50.000 vermeerderd met EUR 5.000 per dag voor iedere dag dat een overtreding voortduurt onverminderd het recht van Surveillance Support om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle eventueel afkomende en/of resterende materialen het eigendom van Surveillance Support.
Alle door Surveillance Support geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever c.q. koper alle vorderingen betreffende die geleverde zaken en betreffende de door Surveillance Support nog te leveren zaken alsmede betreffende de krachtens overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever c.q. koper verrichtte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat reeds op het moment van de aflevering aan opdrachtgever c.q. koper over.

In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever c.q. koper, zal Surveillance Support het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen, doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Surveillance Support ten laste van de opdrachtgever c.q. koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de opdrachtgever c.q. koper.

De zaken kunnen door een opdrachtgever c.q. koper in het kader van diens normale bedrijfs uitoefening worden doorverkocht of gebruikt doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 20: Betaling

Betaling van de factuurbedragen dient steeds in zijn geheel te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De betaling wordt eerst dan als zodanig erkend, indien deze tegen behoorlijk bewijs van kwijting per kas wordt verricht en dit ook aangetoond kan worden of wanneer de desbetreffende bijschrijving onder vermelding van het factuurnummer of de reden waarop de betaling betrekking heeft, op de bank- of girorekening van Surveillance Support staat bijgeschreven.
Surveillance Support is gerechtigd om desgewenst voor de aanvang en zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst vooruitbetaling van de factuurbedragen te verlangen van de opdrachtgever c.q. koper. Bij aanvang van de overeenkomst kan Surveillance Support verlangen dat maximaal een bedrag gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs wordt vooruitbetaald en bij vooruitbetaling tijdens de uitvoering van de overeenkomst is dit maximum een bedrag gelijk aan 4/5 deel van de overeengekomen prijs. De verlangde vooruitbetaling zal nimmer meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs.

Indien de opdrachtgever c.q. koper met de betaling van een onder lid 2 genoemde verlangde betaling in gebreke blijft, is Surveillance Support gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verlangde betaling aan Surveillance Support is voldaan onverminderd het recht van Surveillance Support op vergoeding van kosten, schade en interesten.
Reparaties, inclusief de daarvoor gebruikte onderdelen en/of materialen, dienen te allen tijde contant bij aflevering te worden voldaan. Daaronder vallen ook die werkzaamheden en extra materialen voortvloeiende uit het (wederom) verstrekken, aanbrengen, verwijderen, of die anderszins betrekking hebben op die geleverde zaken en/of diensten waarvoor de opdrachtgever c.q. koper uit hoofde van garantie door de toeleveranciers van Surveillance Support schadeloos werd gesteld. In gevallen dat de opdrachtgever c.q. koper: in staat van faillissement verkeert, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staking of overdracht, al dan niet direct, van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Surveillance Support door het enkele plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever c.q. koper op grond van de door Surveillance Support verrichte leve- ringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Surveillance Support op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 21: Coulance

Het door Surveillance Support niet steeds en onverwijld gebruik maken van haar in een bepaald geval uit de Algemene Voorwaarden toekomende rechten brengt noch met zich mee dat Surveillance Support dergelijke rechten in een voorkomend geval later niet zal mogen uitoefenen, noch dat zij later in andere gevallen gehouden zal zijn tot een soortgelijke coulance.

Artikel 22: Rente en kosten

Indien betaling niet binnen de in artikel 20 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever c.q. koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle door Surveillance Support te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met het alsnog verkrijgen van betaling van de opdrachtgever c.q. koper, komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever c.q. koper verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 100.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24: Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de Algemene Voorwaarden zelf, zullen worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van Surveillance Support om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 25: Vertaling Algemene Voorwaarden

Ingeval de Algemene Voorwaarden zijn vertaald, zal de Nederlandse tekst voorrang hebben boven de vertaalde tekst. 

Algemene Voorwaarden↓Update Aanvullende Verkoopvoorwaarden Webshop (maart 2021)↓

  • Panasonic Camera Systemen
  • Ajax Draadloze Alarm Systemen
  • JABLOTRON logo
  • ZyXEL Netwerk Apparatuur
  • Western Digital Geheugendragers