1. Inleiding
In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als u klant of gebruiker bent van Surveillance Support. Ook vertellen wij u waarom en hoe lang we gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Wij als Surveillance Support B.V. (hierna te noemen: “SVS” of “wij”) willen onze klanten met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat wij maken van hun persoonsgegevens. Onze diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden. Wij zien erop toe dat er maatregelen worden getroffen die verplicht zijn volgens het Europese recht op de bescherming van persoonsgegevens om een gepast beschermingsniveau voor de gegevens te kunnen waarborgen.

We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de wens van de klant. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen.

Wij verwerken uw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Wij zullen ook nooit uw gegevens aan derden verkopen.

3. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens?
SVS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt SVS vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Ons bezoekadres is Industrieweg 29 te Rotterdam. Voor vragen kun u onder meer bellen op nummer +31 102088677 of een mail sturen naar sales@surveillancesupport.com

4. Welke gegevens verwerken wij van u?
1. Voor het maken van een afspraak hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam Adres Woonplaats (hierna te noemen: “NAW”), telefoonnummer en of email adres

2. Voor het aanmaken van een account in ons systeem na aanvraag offerte hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • NAW
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)  BTW nummer (indien van toepassing)  KVK nummer (indien van toepassing)

5. Welke gegevens gebruiken wij van u?
1. Voor het maken van de offertes/Orders hebben gebruiken wij de volgende gegevens

 • NAW

2. Voor het maken van de facturen gebruiken wij de volgende gegevens:  NAW

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • KVK nummer (indien van toepassing)

3. Voor het uitnodigen van de klanten gebruiken wij de volgende gegevens: 

 • NAW en of telefoonnummer en of email-adres

4. Voor Installaties bij klanten gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Geplaatste Hardware en eventuele codes om in te kunnen loggen op het CCTV systeem met toestemming van de klant. (indien van toepassing)

6. Hoe slaan wij de gegevens op? 
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met ons klant gegevens/geplaatste hardware/ Installatie werkzaamheden. SVS stuurt haar emails intern versleutelt en slaat eventuele extra informatie op als dit nodig is. Werkbonnen worden alleen intern verstuurd via de email als er op locatie werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze gegevens worden vervolgens intern in de dropbox bewaard. Tot deze dropbox zit maar een maximale toegang van personen waarin beperkt gewijzigd kan worden.

Onze offertes/orders en facturen worden gemaakt via een boekhoudkundig systeem met een 2-staps verificatie en verstuurd via de email en hardcopy bewaard. Wij gebruiken onze papieren orders alleen voor intern gebruik en verlaten het bedrijfspand niet tenzij de klant toestemming heeft gegeven dit wel te mogen doen. 

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Account gegevens inclusief uw voorkeuren bewaren we alleen zolang uw account actief gebruikt. Wanneer u 5 jaar niet meer actief bent geweest, zullen we onder bepaalde voorwaarden uw account gegevens verwijderen. Uw gegevens over bestellingen en facturen bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. 

8. Doorgeven van gegevens aan derden
Gegevens van de klanten van SVS worden niet verkocht aan derden. Zonder toestemming zullen wij geen persoonsgegevens doorgeven, tenzij

Wij daar wettelijk toe verplicht zijn. 

Dit noodzakelijk is om diensten voor SVS te verrichten en/of ten behoeve van 
rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden of in het kader van 
contractuele verbintenissen tussen de klant en SVS. 

Dit nodig is om derden te kunnen inschakelen voor de uitvoering van onze 
diensten. In deze gevallen kan het voorkomen dat er gegevens moeten worden doorgegeven. Voor zover deze derden uw gegevens verwerken ten behoeve van SVS, doen zij dit als verwerker. Surveillance Support heeft met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld.

9. Marketing 
Om een goede relatie met onze klanten op te bouwen, doen wij aan verschillende vormen van marketing. Dit doen wij onder meer door u rechtstreeks te benaderen via verschillende kanalen, zoals email, (on)geadresseerde post en of andere media. 

10. Encryptie 
Voor de https-versleuteling van de email maken wij gebruik van de
dienst “GPG”. Door versleutelingscertificaten te integreren kunnen we zogenaamde transportversleuteling mogelijk maken. Zo wordt de communicatie beschermd tegen toegang van onbevoegden.

11. Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site. De meeste webbrowsers bieden enige controle over cookies via browser instellingen. SVS maakt gebruik van "Session" -cookies. Dit zijn tijdelijke stukjes informatie die worden gewist zodra u uw webbrowser venster afsluit of anders uw computer uitschakelt. Session cookies worden gebruikt om de navigatie op websites te verbeteren en om verzamelde statistische informatie te verzamelen. www.surveillancesupoort.com maakt gebruik van session cookies. 

12. Datalekken
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn wij verplicht het datalek ook aan u te melden.
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als SVS onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft SVS in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal SVS een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt. Mocht jij een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij SVS, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar sales@surveillancesupport.com of contact op te nemen ons.

13.Uw rechten
We vertellen u graag welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen. Deze informatie kunt u altijd krijgen. Verzoeken daaromtrent nemen we direct in behandeling en de antwoorden verzenden we gewoonlijk per email (desgewenst ook per post). Om een zo gericht mogelijk antwoord te kunnen geven, verzoeken we u zo duidelijk mogelijk aan te geven over welke soort persoonsgegevens u informatie wenst. Om er zeker van te zijn dat de degene die de informatie opvraagt ook degene is over wie deze gaat, vragen we om een identiteitsbewijs. Dat mag een kopie van een officieel identiteitsbewijs zijn. We verzoeken u serienummers, pasnummers e.d. zwart en/of onleesbaar te maken. Wij gebruiken deze kopie uitsluitend ter identificatie en voor de behandeling van het verzoek.

1. Corrigeren, schrappen of blokkeren:

 • U heeft voorts het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren, schrappen of

blokkeren. Hiervoor en voor andere rechten van betrokkenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

2. Wijziging van de informatie over bescherming persoonsgegevens:

 • Wij passen deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig

aan en actualiseren deze. Ingrijpende wijzigingen die mogelijk betrekking hebben op de rechten van onze klanten, zullen wij u vooraf melden en wij zullen u in dat geval ook attenderen op eventuele mogelijkheden voor bezwaar. Deze informatie doen wij u als tekst (bijvoorbeeld via email) toekomen.

Dit privacybeleid is onderhevig aan verandering. Controleer dit regelmatig, vooral voordat u persoonlijke informatie verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018

Mocht u nog vragen hebben over deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de email, post of telefonisch.

Surveillance Support B.V.
Industrieweg
3044 AS Rotterdam
T +31 102088677
sales@surveillancesupport.com